Kamus Singkatan Lawas BPPK - Biro Pemerintahan Umum Pusat

BPPK., 1. Badan Penghubung Pemuda Kantoran. 2. Barisan Pembantu Pe-madam Kebakaran. * B.P.P.K.I., Badan Pusat Persatuan Kepanduan Indonesia.
B.P.P.K.M., Balai Penjehdikan Penjakit Kuku dan Mulut.
BPPL, Bukti Pembaj&ran Penghasilan Lebih.
B.P.P.M.,   1.   Badan   Penolong Penderitaan  Masjarakat (Tjiandjur)
2.    Barisan   Persatuan   Pemuda Moslim.
E.P.P.N.P., Badan Pusat Penerangan Negara Pasun-dan.
B.P.P.P., 1. Badan Pembantu Peradjurit Pekerdja.
2.    Badan    Penolong    Para Pekerdja.
3.    Badan Penjelenggara Perlengkapan     Perdjuangan (Lampung).
B.P.P.P.I., 1. Badan Pekerdja Pembangunan Pemuda Indonesia. I 2. Badan Penghubung Per-kumpulan2 PemudaH Indonesia  (Medan).
B.P.P.P.P., Badan Pembangunan, Pertanian, Pengairan dan Peternakan.
B.P.P.P.R., Badan Permufa-katan Partai Politik Repu-blikan.
B.P.P.P.S.T., Badan Pembantu Perbaikan Pengadjaran Se-kolah Teknik   (Solo).
B.P.PJR., 1. Badan Pengurns Penghidupan Rakjat.
2.   Badan   Penjelidik   Polisi Rakjat.
B.P.P.R.I.,    Badan    Pembantu Pegawai Republik Indonesia •     (Djakarta).
* B.P.P.S.I.I., Barisan Penje-dar Partai Sarekat Islam Indonesia.
B.P.P.T., Badan Pengurus Perusahaan  Tenun.
B.P.P.T.T., Badan Persatuan pegawai P.T.T.   (Makasar).
B.P.P.U., Badan Pendidikan dan Peladjaran TJmum (bg. PA..S.-4).
B.P.R., 1. Badan Pemberon-takan Rakjat  (Atjeh).
2.    Badan  Perwakilan Rakjat.
3.    Benteng Perdjuangan Rakjat  (Sumatera).
B.P.R.D., 1. Badan Perdjuangan  Rakjat Djelata. 2.    Barisan  Pemberontak Rakjat Djelata.
B.P.R.I., 1. Badan Pemuda Republik Indonesia.
2.    Barisan   Pelopor    Republik Indonesia.
3.    Barisan Pemberontak Republik Indonesia.
4.    Barisan   Pemberontakan Rakjat Indonesia.
5.    Bekas Pegawai Republik Indonesia.
B.P.R.I.S.,   Badan   Perwakilan
Rakjat Indonesia Semarang. B.P.S.,   Balai   Perguruan   Sa-
werigading  (Makasar). B.P.S.A.P.,   Biro   Politik   Staf
Angkatan Perang. B.P.S.A.U.,   Biro   Penerangan
Staf Angkatan Udara.
B.P.SX, Badan Penjiar  Sji'ar
Islam  (Djakarta). B.P.S.K., Badan Penjelenggara
Sekolah Kristen.
B.P.S.R., Badan Penjelenggara Suara Rakjat (Goron-talo).
B.P.S.S., 1. Badan Penghubung Serikat2 Sekerdja (Bandung). 2. Badan Pusat Serikat" Sekerdja  (Bandung).
B.P.T., 1. Badan Pemeriksa Tahanan.
2.    Balai   Penjelidikan   Tex-tiel.
B.P.T.H., Barisan Pemberontakan Tiong Hoa.
B.P.T.I., Badan Persatuan Teh-nisi Indonesia.
BJP.T.P., Balai Penjelidikan 'Tehnik Pertanian.
B.P.T.R., Badan Pemeriksa Tuduhan Rakjat (Pematang Siantar).
B.P.T.B.I., Badan Pendidikan T.R.I.
B.P.T.S., Badan Penjokong Taman Siswa (Tebing Tinggi).
B.P.T.T., Beungkeutan Perusahaan Teh Taradju (Tasik-malaja).
B.P.TL, Balai Pengetahuan U-mum  (= Volksuniversiteit).
B.P.U.G., Badan Pembantuan Usaha Gubernur (Kalimantan Barat).
B.P.UK., Biro Pusat Urusan Kas.
BPUP, Biro Pemerintahan Umum Pusat.
29

Sponsored Links

Title : Kamus Singkatan Lawas BPPK - Biro Pemerintahan Umum Pusat
Description : BPPK., 1. Badan Penghubung Pemuda Kantoran. 2. Barisan Pembantu Pe-madam Kebakaran. * B.P.P.K.I., Badan Pusat Persatuan Kepanduan Indonesia....

0 Response to "Kamus Singkatan Lawas BPPK - Biro Pemerintahan Umum Pusat"